4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Om 4. Maj Kollegiets Venner > Vedtægter
menulink

Vedtægter

Vedtægter for 4. Maj Kollegiets Venner

 

      § 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningen navn er: 4. Maj Kollegiets Venner. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Stk. 2. Foreningen omfatter medlemmer af: ”4. Maj Kollegiets Venner” og ”Samfundet af nuværende og tidligere alumner på 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg og Hassagers Kollegium”. I vedtægten omtales de to foreninger herefter som: ”foreningen”.

 

      §2. Formål.

Foreningens formål er at:

Stk. 1. Være et samlingspunkt for tidligere og nuværende alumner på kollegiet og andre, der støtter kollegiets særlige funktioner i det danske samfund

Stk. 2. Være et forum for fastholdelse og udvikling af viden om modstandskampen, herunder de holdninger og værdier, som modstandskampen byggede på. Hensigten er at holde disse forhold levende både for kollegiets alumner og andre med samme interesser. Foreningen har desuden fokus på de menneskelige omkostninger modstandskampen fik.

Stk. 3. Skaffe og yde økonomisk støtte til opretholdelse af kollegiets bygningsmæssige standard herunder vedligeholdelse, fornyelse af inventar og installationer og tilsvarende anerkendelsesværdige formål. Denne indsats skal foregå i samarbejde med kollegiets bestyrelse

Stk. 4. Afholde et symposium om modstandskampen og besættelsestiden i maj måned i forbindelse med generalforsamlingen

Stk. 4. Skaffe mulighed for etablering af bogsamlinger på kollegiet og kollegiets og foreningens digitale platforme om besættelsestiden og modstandskampen.

 

   § 3. Medlemskab og Kontingent

Stk. 1. Enhver tidligere og nuværende alumne på Kollegiet kan blive medlem af foreningen. Kollegiets efor kan indtræde i foreningen. Pårørende til nuværende og tidligere alumner kan blive medlem af foreningen. Tidligere modstandsfolk og disses pårørende samt andre (fx firmaer) med interesse for foreningens formål kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 3. Nuværende alumner og tidligere alumner, som er under uddannelse, betaler et nedsat årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

 

     § 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter behov jf. § 4. stk. 3 og 6.

Stk. 3. Generalforsamlinger, både ordinære og ekstraordinære, indkaldes med mindst 4 ugers og højst 2 måneders varsel. Indkaldelser ledsages af dagsorden. Til den ordinære generalforsamling vedlægges desuden et årsregnskab. Indkaldelser fremsendes med post eller mailes til foreningens medlemmer.

Stk. 4. De på generalforsamlingen fremmødte medlemmer er beslutningsdygtige ved simpel stemmemajoritet jf. dog § 8, stk. 2 om vedtægtsændringer, som kræver to tredjedeles flertal.

Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

     5.1. Valg af dirigent og referent.

     5.2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forløbne års periode. Godkendelse af beretningen.

     5.3. Kassererens beretning og regnskab for perioden. Godkendelse af beretning og regnskab.

     5.4. Bestyrelsens planer for det kommende år.

     5.5. Forslag fra bestyrelsen.

     5.6. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

     5.7. Vedtagelse af budget for det kommende kalenderår.

     5.8. Fastsættelse af kontingenter.

     5.9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer:

Der vælges en formand, en næstformand, en kasserer og 4 menige medlemmer. I lige år er kasserer og næstformand samt 2 menige medlemmer på valg. I ulige år er formand samt 2 menige medlemmer på valg.   

Endvidere vælges en revisor, en revisorsuppleant og 2 medlems-suppleanter. Alumnerådet har ret til at udpege 1 medlem af bestyrelsen, som kan udskiftes løbende. 

Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen.  Eforen kan deltage i bestyrelsesmøderne. Eforen har taleret, men ingen stemmeret på møderne.               

     5.10 Eventuelt.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan foretages af bestyrelsen på eget initiativ eller på begæring af 10 procent af medlemmerne.

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5.6., skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Varslet er dog 6 uger, når det gælder forslag til ændringer af vedtægten. Forslagsstilleren eller en befuldmægtiget skal i alle tilfælde være til stede på generalforsamlingen og fremlægge forslaget.

 

      § 5. Bestyrelsen.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Bestyrelsen kan supplere sig med kommitterede eksperter og nedsætte udvalg efter behov.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Suppleanter indtræder ved et bestyrelsesmedlems forfald.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder indkaldes og afholdes, når formanden finder dette fornødent, samt når krav fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 2 gange om året.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme afgørende.

 

      § 6. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter hverken personligt eller solidarisk for foreningens gæld.

 

      § 7. Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningen kan modtage arv og gaver.

Stk. 3. Foreningens midler anbringes i et eller flere pengeinstitutter efter bestyrelsens valg.

Stk. 4. Midlerne anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til varetagelse af formålene anført i § 2.

Stk. 5. Foreningens bogholderi og regnskab skal føres af kassereren. Kassereren står for opkrævning og indkassering af kontingenter, varetager foreningens ind- og udbetalinger, herunder betaling af regninger samt budgetopfølgning.

Stk. 6. Kassereren råder efter bestyrelsens bestemmelser over foreningens konti herunder betalingskort, netbank og andre elektroniske betalingsformer og kan indgå aftaler herom. I tilfælde af kassererens forfald råder formanden, subsidiært et medlem af bestyrelsen, på tilsvarende vis over foreningens konti.

Stk. 7. Foreningens regnskab skal føres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 8. Regnskabet skal afleveres til revisor senest 1. februar.

Stk. 9. Regnskabet skal være færdigrevideret senest 1 måned efter modtagelsen.

 

     § 8. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal forelægges og vedtages i forbindelse med foreningens ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

Stk. 2. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske med to tredjedeles stemmemajoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 

     § 9. Opløsning af Foreningen.

Stk. 1. Opløsning af foreningen betragtes som en vedtægtsændring.

Stk. 2. Anvendelse af foreningens formue vedtages samtidigt med foreningens opløsning. Anvendelsen skal være til fordel 4. Maj Kollegiet i Frederiksberg Kommune, subsidiært andre 4. Maj Kollegier.

 

Gældende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17. januar 2019 i foreningen af 4. Maj Kollegiets Venner.

« forrige  |   top  |   næste »

Covid19-epidemien har fortsat stor indflydelse på foreningens aktiviteter.

Hvad er Næste Arrangement?

 

Ja - det er et godt spørgsmål. Covid19-epidemien bliver ved med at spænde ben for arrangementer og samvær som vi kender det - og foretrækker det.

Senest har bestyrelsen her i marts vedtaget igen at udsætte foreningens ordinære generalforsamling og symposium til efteråret. Det tegner til begyndelse af oktober (2021)

 

Vi håber at kunne gennemføre Prisopgaven, der også er udsat endnu en gang, også til efteråret. Samme indhold og rammer.     

Ny frist: fredag den 1. oktober 2021.

 

Derudover gav det sig selv, at den udsatte November-fest (Gl. Alumners fest) dette forår måtte aflyses helt.

Vi håber at kunne gennemføre festen til november. I givet fald den anden fredag i november = 12. november 2021. Sæt kryds!

 

Venneforeningen ser frem til forhåbentlig også at kunne afholde et medlemsarrangement (tilsvarende foredraget med Birgithe Kosovic november 2020) men vi afventer lige den videre udvikling inden vi melder ud. Måske kan først lade sig gøre til foråret (2022).

mvh

Bestyrelsen

Bestyrelsens aktiviteter

 

Bestyrelsen har senest holdt (virtuelt) møde den 3. marts i år (2021).

I korthed:

Covid19 påvirker fortsat samfundet og hermed foreningen. Derfor:

  • Vi udsætter PRISOPGAVEN endnu en gang, nu til efteråret.
  • Vi vælger igen i år at udsætte foreningens ordinære generalforsamling, sandsynligvis til begyndelsen af oktober (2021)
  • Det samme for symposiet, der afholdes samme dag som generalforsamlingen.
  • Økonomien ser rigtig fornuftig ud.
  • Vi er i gang med at implementere et nyt medlemssystem.
  • Årsskriftet er på vej ud til medlemmerne.

 

Bestyrelsens næste møde finder sted torsdag den 20. maj 2021:

Dagsordenen er:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde og evt.  opfølgningspunkter/status

2. Sager og emner til behandling/beslutning

3. Meddelelser

4. Økonomi

5. Fastsættelse af næste møde

6. Eventuelt

 

 

 

UDSAT IGEN IGEN pga Covid19

til efteråret 2021 

Temaet det samme.

Fristen er nu 1. oktober 2021

 

Venneforeningen afholder igen i år Prisopgave for alumner ved 4. maj Kollegiet på Frederiksberg/Hassager Collegium.

Med afsæt i den flotte respons på Prisopgaven i 2019, går vi igen til biddet med fornyet glæde og forventning til både feltet og besvarelserne på den kommende prisopgave 2020 (ny afleveringsfrist: fredag 1. oktober 2021)

Vi fik sidste gang 5 flotte bidrag, der spredte sig udover grafik, tegning, maleri og essay. Vi har fået mange henvendelser og hilsner, som alle kippede med flaget for vores nye tilgang, altså at man kan besvare opgaven på flere måder.

Det holder vi fast i. Også at man kan gå flere sammen om en besvarelse.

Deltagerne kan derfor også i 2020 aflevere en besvarelse i form af et kunstværk som billedkunst, grafik, en skulptur, en video, et digt, et stykke musik, der ledsager en billedside eller en ny sang for 4. Maj Kollegiet og frihedskampen. Eller som hidtil i ren prosa (max 3 A4-sider).

Temaet for prisopgaven i 2021 er - FRIHED.

Frihed, både for den enkelte – altså personlig frihed og selvstændighed, retten til at bestemme over sit eget liv og frihed i en samfundsmæssig sammenhæng.

Altså retten til at tænke og tale frit (ytringsfrihed), foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, boligens ukrænkelighed mm. i forlængelse af Grundlovens frihedsrettigheder.

Frihed betragtes som et af de højeste goder, som det er værd at kæmpe for og i sidste instans dø for, jævnfør frihedskampen under besættelsen.

Men ubegrænset frihed kan føre til ufrihed, hvor den stærkeste hersker over den svage. Uden samfundssind og respekt for fællesskabet kan frihed ende i hensynsløshed, egoisme og terror. Derfor har vi fået overvågning, terrorpakker mm.

Vi vil gerne inspirere jer til at beskrive i ord, billeder eller musik, hvad frihed betyder for jer selv og for samfundet. Både den ”gode” frihed og den undertrykkende, ”onde” frihed. Hvor går grænsen efter jeres mening?

Brug gerne eksempler. Fx retten til privatlivets fred, til at vælge sit køn, sin påklædning, abort, frihed for vold og overgreb, voldtægt, racisme, ubegrundet fængsling mm.

Husk - ny frist for aflevering er fredag 1. oktober 2021

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login